Gizlilik ve Kullanım Şartları

GİZLİLİK VE KULLANIM ŞARTLARI

 

 

Elens Optik Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.(“Elop”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve tam bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız. İşbu Elop Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Elop.com.tr çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

 

İşbu Politika’nın gayesi, Elop tarafından işletilmekte olan www.Elop.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Site” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Site üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Elop ile paylaşılan veya Elop’un , Veri Sahibi’nin Site kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

İşlenen Veriler;

 

Aşağıda Elop tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 

Kimlik Bilgisi, İletişim, Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Finansallar, Şikâyet ve Talep Yönetimi Verileri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

 

Elop, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı,  hesabının oluşturularak ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Site’nin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Elop tarafından sunulan hizmet ve ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu hizmet ve ürünlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Elop tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Elop ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Elop’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 

 

Veri Sahiplerinin Açık Rızası ile İşlenecek Kişisel Verilerin İşlemesi

 

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Elop, Veri Sahipleri’nin Site üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü materyal ve reklam içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve paylaşabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Kullanım ve Aktarımı:

 

Elop, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Elop’un hizmetlerinden faydalandığı diğer kişi ve üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarımı olabilecektir. Elop, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşımı olabilecektir.

 

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Elens Optik Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.,Sahipleri, Ortakları ve/veya bu kişilere ait iştirakler ile, kanunen yetkili kamu kurum, tedarikçilerimiz  ve kuruluşlar ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarımı olabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hukuki Sebep ve Toplanma Yöntemi

 

Kişisel veriler, Site üzerinden ve elektronik ortamdan toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarımı olabilmektedir

 

Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri,

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahip/sahipleri,

 

·         Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme buna ilişkin bilgi talep etme,

 

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarım yapıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

·         Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren gerekçelerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın tanzimini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.Elop.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Elop tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Elop, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Elop’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varlığı halinde ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Çerez Politikası:

 

Elens Optik Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Elop”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve tam olarak eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak gayesiyle sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışmaktayız.

 

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Elop.com.tr (“Site”) ile ileride uygulanacak mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Site” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

 

Elop.com.tr’a ait Çerez Politikası, Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Elop, bu Çerez Politikası’nı Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl idare edebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Elop tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Elop.com.tr Gizlilik Politikası’nı incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 

Çerez (“Cookie”) Nedir?

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla cihazınıza ya da (network)ağ sunucusuna depolanan küçük metinler dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org’u ziyaret edebilirsiniz.

 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

 

Çerezler, sahipleri, kullanım amaçları ve kullanım ömürleri açısından kataloglandırılır:

 

·         Çerezi yerleştiren taraf, Site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Elop tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Elop ile iş birlikteliği olan farklı şirketler tarafından idare edilmektedir.

 

·         Aktif olduğu zaman dilimine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılabilmektedir. Oturum çerezleri ziyaretçinin Site’yi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında durabilmekte/kalabilmektedir.

 

·         Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, reklam ya da hedefleme çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılabilmektedir.

 

Niçin Çerezler Kullanılmaktadır?

 

Site’da, Çerezler aşağıdaki gerekçeler kapsamında kullanılmaktadır:

 

·         Site’nin çalışması için gerekli bütünsel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Elop üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince yer alması. Oturum açan üyelerin Site’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalınmaması.

 

·         Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını ölçmek ve artırmak. Örneğin, Site’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegre edilmesi, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmaları.

 

·         Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunarak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının belirtilmesi.

 

·         Kişiselleştirme, reklamcılık ve hedefleme, faaliyetlerinin gerçekleştilmesi. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfada ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgileriyle ilişkili reklamların gösterilmesi.

 

Çerez Tercihlerinin Yönetilmesi

 

Elop, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini önemsemektedir. Ancak, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini bilgilendirmek isteriz.

 

Site’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin nasıl olacağı/ yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

·         Ziyaretçiler, Site’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirmek mümkündür. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu faydayı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkün değildir. Bun şekilde tarayıcının sunmuş olduğu faydalara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma veya silme imkanları bulunabilmektedir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

 

·         Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak amacıyla için tıklayınız.

 

·         Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek amacıyla tıklayınız.

 

·         Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilmektedir.

 

·         Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilmektedir.

 

Tüketici/Müşteri Hangi Haklara Sahip?

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Elop’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

 

Söz konusu olan bu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Elop tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Elop, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Gizlilik, Rıza Politikasındaki Değişiklikler

 

Elop, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının amaçları ve kapsamı hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Bu bakımdan, Site’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

 

Elop, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilmektedir. Güncel Politika Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanmaktadır.

 

Bültenimize Abone Olun

Özel kampanyalar ve kuponlar, ipuçları, öneriler ve gelişmelerden ilk siz haberdar olun!

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

256 Bit SSL Sertifikası ile alışverişiniz güven altında.

AYNI GÜN KARGO

Hafta içi saat 14:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.

KAPIDA NAKİT ÖDEME

Kapıda nakit ödeme avantajı ile hemen sipariş verebilirsiniz.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Tüm kredi kartlarınızla hızlı ve kolay alışverişin keyfini çıkarın.

WhatsApp